Artikel 1 Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, bestellingen en leveringen van
Cleversites, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. De klant ontvangt deze voorwaarden
bij de offerte/overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Cleversites. Door
ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te
hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

Artikel 2 Offerte en overeenkomst:

Elke offerte van Cleversites is steeds vatbaar voor wijzigingen en blijft steeds zonder verbintenis. De door Cleversites
gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte.
De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord ondertekend terugzendt aan
Cleversites. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Wijzigingen in de
oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Cleversites en de klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze
wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Bij elke website komt automatisch een beheersovereenkomst (domeinnaam + hosting + onderhoud) met een minimale
looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de
overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2
maanden.
Cleversites werkt samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Bij overschrijding van de in de overeenkomst
vastgelegde hostingquota heeft Cleversites het recht om een overeenkomstige vergoeding aan de klant aan te rekenen.
De registratie van domeinnamen wordt bepaald door (inter)nationale regels. De klant heeft kennis genomen van en
aanvaardt de algemene voorwaarden vastgelegd door de domeinbeheerder (zoals DNS vzw www.dns.be voor .bedomeinnamen). Cleversites biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs
indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst:

De door Cleversites opgegeven uitvoeringstermijnen zijn steeds bij benadering en bindt Cleversites niet. Overschrijding
van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de
overeenkomst. De voorziene termijn neemt aanvang op het ogenblik dat cumulatief aan volgende voorwaarden is
voldaan:
• Cleversites is in het bezit van een voor akkoord ondertekende offerte of overeenkomst;
• het overeengekomen voorschot werd door de klant aan Cleversites betaald;
• de klant heeft alle gegevens en documenten die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst aan
Cleversites verstrekt.
Indien Cleversites op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties heeft
verricht die buiten de inhoud of omvang van de oorspronkelijke overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of
prestaties opgenomen worden in een aanvullende of gewijzigde overeenkomst, en door Cleversites op basis van
nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening worden gebracht. Cleversites is echter niet verplicht
aan een dergelijk verzoek te voldoen.
Nadat de klant de website goedgekeurd heeft, worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos
uitgevoerd.

Artikel 4 Betaling:

Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 25% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot kan onder
geen enkel beding worden teruggevorderd. Bij oplevering van de website wordt het resterend bedrag gefactureerd
evenals de overeengekomen extra werkzaamheden, indien van toepassing. Facturering m.b.t. de beheersovereenkomst
(hosting, domeinnaam en onderhoud) gebeurt bij oplevering van de website en vervolgens jaarlijks, tenzij anders is
vermeld.
Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur.
Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan Cleversites kenbaar te
worden gemaakt.
Vanaf het moment dat de klant de betalingstermijn overschrijdt, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het
factuurbedrag met een minimum van 25 EUR. Bovendien behoudt Cleversites zich het recht om de verdere uitvoering van
haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

Artikel 5 Ongeoorloofd gebruik:

De klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten aanwenden tot het plegen van inbreuken, het
veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Cleversites of derden. De activiteiten van de klant mogen daartoe
evenmin aanleiding geven. In geval van ongeoorloofd gebruik heeft Cleversites het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Dit ontslaat de klant echter niet van zijn
verplichtingen tot betalen van de reeds geleverde diensten.

Artikel 6 Reclamebanners:

Bij het gebruik van reclamebanners dient aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:
• De banner voldoet aan de afmetingen overeenkomstig de overeengekomen adverteerplaats.
• De geleverde banner is niet groter dan 50Kb. Banners die deze bestandsgrootte overschrijden kunnen geweigerd
worden of door Cleversites aangepast worden.
• De toegelaten formaten zijn JPEG,GIF en PNG tenzij anders overeengekomen
• Cleversites behoudt het recht om voor welke reden ook een banner te weigeren zonder bericht.

Artikel 7 Garantie:

De garantieperiode bij het ontwikkelen van websites en webapplicaties bedraagt 1 jaar beginnend vanaf de factuurdatum.
Bij eventuele gebreken gelieve ons per e-mail of aangetekende zending te contacteren met een duidelijke beschrijving van
de gebreken.
De garantie vervalt wanneer er door derden aanpassingen zijn gebeurd aan de programmeercode.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid:

Cleversites aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen
kan voldoen. Voor zover Cleversites bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van
derden, waarop Cleversites weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Cleversites op geen enkele manier aansprakelijk
worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Cleversites of het verbreken ervan
ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Cleversites. De aansprakelijkheid van
Cleversites zal ten allen tijden beperkt blijven tot maximaal het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Cleversites
voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of
schade wegens gederfde omzet of winst. Cleversites kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Cleversites
netwerk, gevolgen van gebeurtenissen bij de hostingprovider, domeinbeheerder of anderen waarop Cleversites geen
invloed kan uitoefenen. De klant dient schade aangebracht door derden rechtstreeks te verhalen op deze derden.
Cleversites kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Artikel 9 Overige bepalingen:

De klant stemt ermee in dat de voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van
Cleversites.
De klant erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Cleversites. In geval van geschillen of betwisting m.b.t. de
overeenkomst of de totstandkoming ervan, is enkel het vredegerecht van het kanton of de rechtbank van het
arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.